KMA »


Vi på Nordgren & Partners jobbar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och utvecklas ständigt för att möta kraven från kunderna och omvärlden. KMA är integrerat i hela organisationen och ska ge våra kunder rätt kvalitet, vår verksamhet en minskad miljöpåverkan, och våra medarbetare en säker arbetsmiljö. Vi vill med andra ord lämna ett bestående intryck men minimera vårt ekologiska avtryck.
Nordgren & Partners ställer höga krav på leverantörer och underentreprenörer och samarbetar endast med de aktörer som uppfyller kundens krav bäst i varje enskilt projekt. För att kunna förbättra verksamheten har vi koncentrerat oss på fyra områden där vi satt upp mätbara mål:
Nöjdare kunder
Ökad effektivitet och påhittighet
Minskad miljöpåverkan
Branschens bästa och friskaste medarbetare


Kvalitet »
Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster genom att:- Genomföra avslutningsmöten med beställarna, mot vilka vi arbetar proaktivt genom att ligga ”steget före”.- Anställa eget folk. Vår erfarenhet är att kvalitet och arbetsglädje gynnas.- Fånga upp bra idéer, både från oss själva och från andra, och sprida dem i organisationen. Detta är en stående punkt vid våra basmöten.- Skapa arbetsberedningar som ökar delaktigheten och bidrar till att medarbetarna får bättre insyn i projekten.


Miljö »
Genom att planera inköp, produktion, transporter och lagring noggrant kan vi leverera hög kvalitet och hålla miljöbelastningen på en låg Genom god planering och inköp minska antalet materialtransporter. Transporter följs upp genom vår leverantör av byggmaterial.- Utreda hur KMA ska bli en mer uttalad del i anbudsutvärdering vid inköp av produkter och underentreprenörstjänster.


Arbetsmiljö »
Nordgren & Partners ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna upplever att trivsel, hälsa, och säker arbetsmiljö prioriteras. Under 2017 kommer vi bl.a. att:- Arbeta för att hålla sjukfrånvaron och personalomsättningen låg. Sjukfrånvaron följs upp kvartalsvis och aktiviteter sätts in efter behov.- Skapa en säkrare arbetsplats med visionen om noll olycksrelaterade frånvarodagar. Alla olyckor och tillbud rapporteras vid våra basmöten.- Fortsätta att lyssna till våra medarbetare. Tidigare utförda medarbetarundersökningar följs upp med medarbetarsamtal. Utifrån framkomna styrkor och svagheter har vi underlag för vidare förbättringar.


Kvalitetspolicy  »
Nordgren & Partners övergripande mål är i att alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Med rätt kvalitet menar vi att:
 I uppdraget följt alla gällande lag- och branschregler
 Fullt ut leverera enligt köparens beställning och förväntningar
 Skapat värde för såväl köparen som Nordgren & Partners.
Vi säkerställer rätt kvalitet genom att i alla moment och genom hela processen arbeta efter bolagets egenutvecklade och egenanpassade system för kvalitetsledning.
                               Vår miljöansvarige Fatih Cigel tillhandahåller en SSG utbildning inom miljö.